หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws Program) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความแล้ว 

        มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถร่างนิติกรรมสัญญา สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง วิธีการระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน

 

โอกาสในการทำงาน

        - ผู้พิพากษา / อัยการ
        - ทนายความ / นิติกร / ที่ปรึกษา
        - ตำรวจ
        - นายทหารกรมรัฐธรรมนูญ
        - นักกฎหมายในองค์กรต่าง ๆ
        - อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
        - นักวิจัยด้านกฎหมาย
        - เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานราชการ
        - อนุญาโตตุลาการ
        - Solicitor ทำการเขียนสัญญา ให้คำปรึกษาและจัดการผลประโยชน์
        - นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1689, 1690
        โทรสาร 02-3126419     
        Website: http://law.hcu.ac.th
        E-mail: faclaw120hcu@gmail.com 
        line : @fiy4921f