หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

        - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)  

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

      - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
      - สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
               วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
               วิชาเอกการตลาด
               วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
               วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  Bachelor of Business Administration Program (International Program)

 

โอกาสในการทำงาน
        • สาขาวิชาการบัญชี สามารถเป็นนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร ด้านการลงทุน และสำนักงานบัญชีอิสระ
        • สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้หลากหลาย มีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทางธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
        • สาขาวิชาการตลาด สามารถทำงานในฝ่ายวางแผนบริหาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระจายสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารงานขาย ฝ่ายวิจัยตลาดและวิจัยธุรกิจ รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
        • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ สามารถทำงานในธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก และทำงานในบริษัทข้ามชาติ
       • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงคลังและจัดซื้อ บริหารคุณภาพ วิจัย และปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ฯลฯ
       • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทำงานด้านการจัดซื้อ การวางแผน การผลิต การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยี โลจิสติกส์ กฎหมายและการประกันภัย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
        • สาขาวิชาธุรกิจจีน สามารถทำธุรกิจ หรืออาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับจีน ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาต่อในประเทศจีนระยะเวลา 6 เดือน
        • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1179, 1514     
        โทรสาร 02-3126409
        Website:  http://ba.hcu.ac.th/
        E-mail: ba.faculty.hcu@gmail.com 
        line : @832sfqlq