หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology)

       พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏีในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  วิจัยและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทั้งด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารโลหิต รวมทั้งสามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสำหรับการวินิจฉัย รักษาโรค ป้องกันและควบคุมโรค

 

โอกาสในการทำงาน

        - นักเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ วิจัย ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ
        - ประกอบอาชีพในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย ศูนย์แล็บ ทั้งภาครัฐและเอกชน และนํ้ายาทางการแพทย์

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียน
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1221     โทรสาร 02-3126414
        Website:  http://medtech.hcu.ac.th
        E-mail: medtech.hcu@gmail.com
        line : @rba0349e