หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ สามารถขึ้นทะเบียนเป็น “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ”
          - หลักสูตรได้รับการรับรอง มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์
          - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539)
          - อัตราการมีงานทำเฉลี่ยมากกว่า 95%

      โอกาสในการทำงาน 
          ภาครัฐ
                นักวิชาการสาธารณสุข (ส่วนงานอาชีวอนามัยฯ) ,โรงพยาบาล, กรมโรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน, การไฟฟ้า, การท่าอากาศยาน, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ  เป็นต้น
          ภาคเอกชน
                จป.วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ, โรงแรม, โรงพยาบาลเอกชน, วิทยากรหรือที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health Program)
       - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ( Community Public Health)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - เน้นภาคปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพรอบด้านในการป้องกันและควบคุมโรค/การส่งเสริมสุขภาพด้วยทักษะการสื่อสารยุคใหม่ 
          - สามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเบื้องต้นได้ตาม พรบ. วิชาชีพ 
          - มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด และคณะนิเทศศาสตร์

      โอกาสในการทำงาน
          - นักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กทม. อบต. อบจ.

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ (Medical Services)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - เน้นภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
          - เน้นงานสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
          - สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง

      โอกาสในการทำงาน                                                                                                    
          ผู้ช่วยแพทย์, เลขานุการทางการแพทย์ ,ล่ามภาษาจีน ,นักต้อนรับผู้ป่วย/นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
           *สามารถทำงานในโรงพยาบาล/คลินิก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ*

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management Program)
       - สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล  (Hospital Medical Records and Medical Statistics Management)       

ติดต่อสอบถาม

       คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1636    
       โทรสาร 02-3126237
       Website:  https://pb.hcu.ac.th/
       E-mail: pb.secretaryhcu@gmail.com 
       line : @pbhcu