หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health Program)
       - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ( Community Public Health)

 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management Program)
       - สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ (Medical Services)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 

       โอกาสในการทำงาน

              -  นักวิชาการสาธารณสุข
              -  นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1636    
       โทรสาร 02-3126237
       Website:  https://pb.hcu.ac.th/
       E-mail: pb.secretaryhcu@gmail.com