หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ สามารถขึ้นทะเบียนเป็น “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ”
          - หลักสูตรได้รับการรับรอง มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์
          - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539)
          - อัตราการมีงานทำเฉลี่ยมากกว่า 95%

      โอกาสในการทำงาน 
          ภาครัฐ
                นักวิชาการสาธารณสุข (ส่วนงานอาชีวอนามัยฯ) ,โรงพยาบาล, กรมโรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน, การไฟฟ้า, การท่าอากาศยาน, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ  เป็นต้น
          ภาคเอกชน
                จป.วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ, โรงแรม, โรงพยาบาลเอกชน, วิทยากรหรือที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health Program)
       - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ( Community Public Health)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
          - สามารถบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยได้ตาม พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
          - สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างนักสาธารณสุขมืออาชีพ

      โอกาสในการทำงาน
          - นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กทม. เทศบาล อบจ. อบต.

 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management Program)
       - สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ (Medical Services)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - เน้นภาษาจีน ฟัง - พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
          - เน้นงานสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
          - สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง

      โอกาสในการทำงาน
          เลขานุการทางการแพทย์ ,ล่ามภาษาจีน , ผู้ช่วยแพทย์, นักต้อนรับผู้ป่วย/นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
           *สามารถทำงานในโรงพยาบาล/คลินิก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล  (Hospital Medical Records and Medical Statistics Management)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - สามารถสอบขึ้นทะเบียนผู้ให้รหัสโรคระดับกลางและระดับสูงกับกระทรวงสาธารณสุข
          - มีเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิชาชีพจากทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน

      โอกาสในการทำงาน                                                                                           
           - นักวิชาการเวชระเบียน นักวิชาการเวชสถิติทางการแพทย์ นักวิชาการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ ผู้ตรวจสอบรหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชระเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย ฯลฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)
       - สาขาวิชาการจัดการและเบาเทาสาธารณภัย (Disaster Management and Mitigation)

      จุดเด่นของหลักสูตร
          - มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
          - พัฒนาทักษะและความรู้ที่ครอบคลุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้านทั้งส่วนงานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

      โอกาสในการทำงาน                                                                                           
           - นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย นักกู้ชีพ อาจารย์ ครูฝึก นักวิจัย ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม

       คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2-401 , 2-406 
       18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
       เบอร์โทร :  0-2713-8116, 0-2312-6300 ต่อ 1211, 1174, 1227, 1533
       E-mail :  pb.secretaryhcu@gmail.com
       website : http://pb.hcu.ac.th
       facebook : https://www.facebook.com/คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ-มฉก-110054743016249/       
       line : @pbhcu