หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work  Program)

       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก (Child and Family Social Work)
       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical Social Work)
       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย (Social Work for Disasters)
       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม (Social Work for Judicial Process) 

 

       เปิดดำเนินการระดับคณะวิชาเป็นสถาบันที่ 2 และเป็นคณะ 1 ใน 2 ของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและมีการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมากกว่า 2,500 คน ที่สำคัญหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงปฏิบัติ วิชาการ และความสามารถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคน สังคมและระบบสวัสดิการ

 

โอกาสในการทำงาน

       - นักสังคมสงเคราะห์หรือที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชน
       - องค์กรพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
       - องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือเด็ก เช่น UNICEF, UNHCR, UNDP เป็นต้น
       - องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 3,000 องค์กร
       - การประกอบอาชีพอิสระ เช่น กิจการการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และสถาบันส่งเสริมครอบครัวต่าง ๆ

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้น 3 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1177     โทรสาร 02-3126418
       Website: http://swhcu.in.th
       E-mail: social.hcu@gmail.com 
       line : @757bfewx