หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)

       คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษา รอบรู้เรื่องยาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตยา ติดตามและแนะนำการใช้ยา บริหารและจ่ายยา เมื่อจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในห้อง Lab และในโรงพยาบาล สามารถให้บริการในสายวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมที่ดีต่อสังคม

 

โอกาสในการทำงาน

       - เภสัชกรในร้านยาและโรงพยาบาล
       - ทำงานด้านวิจัยฤทธิ์ยาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์
       - อุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
       - ฝ่ายควบคุมคุณภาพ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
       - ประกอบธุรกิจยา การบริหารธุรกิจยาและสาธารณสุข

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1215     
       โทรสาร 02-3126416
       Website:  http://pharmacy.hcu.ac.th
       E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com
​​​       line : @855urmjq