หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  Bachelor of Communication Arts 

กลุ่มวิชาชีพ

        1. กลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
        2. กลุ่มวิชาชีพศิลปกรรมสร้างสรรค์
        3. กลุ่มวิชาชีพศิลปะการแสดง
        4. กลุ่มวิชาชีพดนตรีและการขับร้อง

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1173     โทรสาร 02-3126296
        Website: http://commarts.hcu.ac.th
        E-mail: nited.hcu@gmail.com 
        line : @nitedHCU