หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programs)

        - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
        ​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (English – Chinese, International Program)
        ​- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (Communicative Thai as a Second Language) (สำหรับชาวต่างชาติ)

 

โอกาสในการทำงาน

        • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบุคคล ล่าม พนักงานสายการบินสถาบันการเงิน การโรงแรม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์ นักวิชาการ ครู - อาจารย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
        • สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม สายการบิน การจัดการ ประชุมสัมมนา และงานข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ฯลฯ
        • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน สถานศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจส่งออก - นำเข้า หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งใน               และต่างประเทศ
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ทำงานเป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์ และอาชีพอื่นที่สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ) เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสทำงานได้หลากหลาย เนื่องจากมีทักษะทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
        • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทำงานด้านธุรกิจโรงแรมในแผนกต่าง ๆ เป็นเจ้าของธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร เป็นต้น
        • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำงานเป็นล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ ครู - อาจารย์ เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะศิลปศาสตร์  ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
        โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1178
        โทรสาร 02-3126417
        Website: http://arts.hcu.ac.th
        E-mail: arts.hcu@gmail.com 
        line : @629vlyks