หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programs)

        - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
        ​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (English – Chinese, International Program)
        ​- สาขาวิชาภาษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

โอกาสในการทำงาน

        • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบุคคล ล่าม พนักงานสายการบินสถาบันการเงิน การโรงแรม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์ นักวิชาการ ครู - อาจารย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
        • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน สถานศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจส่งออก - นำเข้า หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งใน และต่างประเทศ
 

ติดต่อสอบถาม

        คณะศิลปศาสตร์  ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1178
        โทรสาร 02-3126417
        Website: http://arts.hcu.ac.th
        E-mail: arts.hcu@gmail.com 
        line : @629vlyks