รหัส ชื่อ-สกุล สาขา วัน เวลา ห้อง
600012 น.ส.ณัฐสุดา มั่งสอน 11 1-มิ.ย. เช้า 1
600033 นายณัฐวุฒิ พันที 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600037 น.ส.สัญธญา ปิ่นเพชร 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600038 น.ส.เหมหงษ์ เหมศิริรัตน์ 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600059 น.ส.กนกพร เรืองรุ่งโรจน์ 48 1-มิ.ย. เช้า 1
600161 น.ส.แพรวา เลิศกิตติอมรกุล 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600162 น.ส.กนกนันท์ นามบำรุง 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600163 น.ส.จันทกานต์ อัตตโนรักษ์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600166 นายดิษฐวัฒน์ ภวชัยยันต์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600172 น.ส.ปรียนันท์ เพชรทอง 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600173 น.ส.ปัญณรัตน์ หารประเสริฐ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600179 น.ส.ภูมิพิรินทร์ แก้วเครือคำ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600181 น.ส.ศศินา ไกรพูน 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600182 น.ส.ศุภกร คำพานิช 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600208 น.ส.กมนนัทธ์ ฟูเกียรติพงษ์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600226 น.ส.ปิยะมาศ ผายพรมนึก 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600235 น.ส.ณัฏฐณิชา บุตรโพธิ์ศรี 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600250 น.ส.รสนันท์ อัมระนันทน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600251 น.ส.ศิรประภา เพ็งลุน 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600256 น.ส.บุณฑริกา สุดใจ 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600280 น.ส.อิสรา อินทรโพธิ์ 42 1-มิ.ย. เช้า 1
600288 น.ส.ฐิตาภรณ์ คล่องกิจโรจน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600290 นายจิรายุ โชคสัมฤทธิ์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600294 น.ส.สินีนาฏ ตรงจิต 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600347 น.ส.กนกทิพ ลำมะยศ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600357 นายปุณยวีร์ ทัศนศร 130 1-มิ.ย. เช้า 1
600361 น.ส.พรลภัส เจริญสุข 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600362 น.ส.นลัทพร ไพศาลศุภวัฒน์ 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600410 นายอมรรัตน์ สมบูรณ์ 142 1-มิ.ย. เช้า 1
600416 น.ส.พันตรี ถวิลหวัง 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600454 น.ส.รุจิเรข ลิมปภาส 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600456 นายพีรวัส คูเศรษฐวัฒน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600463 น.ส.พิชชานันท์ พุทธสุวรรณ 142 1-มิ.ย. เช้า 1
600466 น.ส.มธุริน วัตรถือธรรม 32 1-มิ.ย. เช้า 1
600495 น.ส.เมธาวี เมธาธีระนันท์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600513 น.ส.ศศิวิมล ทองคำ 42 1-มิ.ย. เช้า 1
600517 นายสัญญา สาระดี 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600519 น.ส.กมลชนก ตรีวิบูลย์วณิชย์ 37 1-มิ.ย. เช้า 1
600539 น.ส.สุไฮลา กุวิง 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600542 น.ส.นลินทิพย์ สีแสง 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600549 น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีเดช 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600607 น.ส.รุ่งกานต์ อินทรัตน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600620 น.ส.ตรีรัตน์ พรรณรังษี 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600658 น.ส.เจนจิรา นวลเจริญ 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600662 น.ส.ธีรดา ขวัญเจริญทรัพย์ 110 1-มิ.ย. เช้า 1
600665 น.ส.นิภาวรรณ พรมมี 55 1-มิ.ย. เช้า 1
600677 น.ส.ซาน่า พลเมืองนิตย์ 55 1-มิ.ย. เช้า 1
600770 นายนครินทร์ เพียสุดา 32 1-มิ.ย. เช้า 1
600779 นายไชยฤทธิ์ ทยาลุสกุล 21 1-มิ.ย. เช้า 1
600798 น.ส.วาทินี ไชยวัน 21 1-มิ.ย. เช้า 1
610806 น.ส.วรรณนภา แพทย์สิริมงคล 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
610809 น.ส.ณัฐกร สีเมือง 144 1-มิ.ย. บ่าย 1
610810 น.ส.ชุติมา แสงจันทร์ 144 1-มิ.ย. บ่าย 1
610814 น.ส.อภิสรา สุขสุวรรณ์ 144 1-มิ.ย. บ่าย 1
610856 น.ส.ชนิภรณ์ นักร้อง 41 1-มิ.ย. บ่าย 1
610873 น.ส.ชลดา คล้ายขำดี 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
610882 น.ส.ชรินรัตน์ ชมพิศ 143 1-มิ.ย. บ่าย 1
610884 น.ส.พลอยไพริน เวียงนาค 143 1-มิ.ย. บ่าย 1
611045 น.ส.ภัณฑิรา เขมะสิงคิ 142 1-มิ.ย. บ่าย 1
611054 น.ส.จิราภรณ์ คงคาชะนะ 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611066 น.ส.เกณิกา ยอดเขมากุลพร 55 1-มิ.ย. บ่าย 1
611109 น.ส.ธนัญญา ใจเต็ม 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611111 น.ส.อันดามัน ทองรัตน์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611115 น.ส.ทัศนิยา ทรงอ้วน 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611120 น.ส.ธันยพร หน่อจ๋อม 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611122 น.ส.ดารุณี ยมโคตร์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611127 น.ส.ณัฏฐ์ชุดา ยิ่งอัมรัตน์กุล 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611136 น.ส.กมลรัตน์ สิทธินู 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611146 น.ส.เพชรมณี โถมนาการ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611156 น.ส.ปพิชญา หล้าสร้อย 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611157 น.ส.ปัณณพร กองพรมฤทธิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611167 น.ส.เบญญทิพย์ ทับสีรักษ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611178 น.ส.มุทิตา เพิ่มพูน 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611181 น.ส.ญานิตา ประดับบุตร 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611182 น.ส.กัญญาณัฐ์ สิทธิสัตย์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611208 น.ส.สุธีรา ผลเอนก 55 1-มิ.ย. บ่าย 1
611240 น.ส.รัติยา ศรีประภา 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611273 น.ส.อภิชญา พุ่มนิคม 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611305 น.ส.พัชธิดา วิชัยขัทคะ 41 1-มิ.ย. บ่าย 1
611327 น.ส.พฤกษา ไกรแสง 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611328 น.ส.ฌัชชา แบรอซิม 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611358 นายธรรมสรณ์ หาญวรศาสตร์ 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611360 นายวชรพล คงพันธุ์ 80 1-มิ.ย. บ่าย 1
611363 น.ส.ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611380 น.ส.วิยะดา แก้วคำสอน 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611389 น.ส.ศุภลักษณ์ แสงสุวรรณ 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
611417 น.ส.ณีรนุช โพธิ์เงิน 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611419 น.ส.นราวดี ปันชู 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611420 น.ส.ณภัทร์วลิน วรนามธนสกุล 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611422 น.ส.นพนรินทร์ ประชุมเหล็ก 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611429 น.ส.พิมพ์ศิริ ห้วยหงษ์ทอง 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611435 น.ส.อรนุช เนียนโพธิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611441 นายศรัณยู สกุลวงศ์ธนา 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611465 น.ส.สุทธิดา ทิพโชติ 11 1-มิ.ย. บ่าย 1
611483 น.ส.ธุวพร พานิชกุล 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
611513 น.ส.พุธิตา ดาราษฎร์ 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
611523 นายชัยยันต์ สิทธิโชคสกุลชัย 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
611541 น.ส.เดือนเพ็ญ เหล็กสี 32 1-มิ.ย. บ่าย 1
611566 น.ส.ฑิตฐิตา สายรวมญาติ 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
611572 น.ส.ธัญพิชชา พิลาโสภา 60 1-มิ.ย. บ่าย 1
600805 นายเนติพงศ์ เธียรจินดากุล 32 1-มิ.ย. เช้า 2
600808 น.ส.สรัญญา พึ่งสุข 21 1-มิ.ย. เช้า 2
600822 น.ส.รัตนาวดี ซีประเสริฐ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
600863 น.ส.ณัฐมน อัศวภูษิตกุล 110 1-มิ.ย. เช้า 2
600864 น.ส.ธรธรรม คำมา 110 1-มิ.ย. เช้า 2
600908 น.ส.อรนภา ศรีสุวรรณ 21 1-มิ.ย. เช้า 2
600943 นายธนวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา 54 1-มิ.ย. เช้า 2
600947 น.ส.รวิสรา มีลักษณ์ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
600984 นายธนายุทธ บุญหงษ์ 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601000 น.ส.สุชานาถ ใจจ่าง 55 1-มิ.ย. เช้า 2
601022 น.ส.ภัทรวดี พรหมรัตน์ 37 1-มิ.ย. เช้า 2
601035 น.ส.ปาริชาติ ลายกระบิล 48 1-มิ.ย. เช้า 2
601038 น.ส.จริยา บุญแหยม 48 1-มิ.ย. เช้า 2
601056 น.ส.ปิยะลักษณ์ จุมพลเมือง 93 1-มิ.ย. เช้า 2
601067 น.ส.ผกา หอมเนียม 130 1-มิ.ย. เช้า 2
601076 น.ส.ณัฐพร สุทธาคงธนบดี 37 1-มิ.ย. เช้า 2
601086 น.ส.ภิญญ์นารี โสประชุม 21 1-มิ.ย. เช้า 2
601098 นายกษิดิศ พลอยประเสริฐ 142 1-มิ.ย. เช้า 2
601109 น.ส.วริษฐา อิงคนินันท์ 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601138 น.ส.ชลธิชา สุพร 37 1-มิ.ย. เช้า 2
601178 น.ส.อรทิพย์ ฟูมณีโชติ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601196 น.ส.บุษกร อินทร์สุวรรณ์ 55 1-มิ.ย. เช้า 2
601197 นายพุฒิพงศ์ หานิพัฒน์ 142 1-มิ.ย. เช้า 2
601199 น.ส.อรรัมภา วงษ์จินดา 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601200 น.ส.อมิตา นุ่นไฝ 55 1-มิ.ย. เช้า 2
601208 น.ส.กัญญาณัฐ ฉัตรอุทัย 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601226 น.ส.ฐิติภา แก้วมงคล 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601323 นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601325 นายยศกร จักรรุ่งโรจน์ 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601329 นายอนุชิต พรชัยกุล 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601345 นายการัณยภาส ดาวสุขศรี 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601407 นายอนุชิต สินชัย 130 1-มิ.ย. เช้า 2
601450 นายศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601499 น.ส.ปาริชาติ แสนมนตรี 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601504 น.ส.รัชมณ มณีโรจน์ 130 1-มิ.ย. เช้า 2
601516 นายตันติกร แตงอ่อน 21 1-มิ.ย. เช้า 2
601524 น.ส.อาภาศิริ เขียวอ่อน 142 1-มิ.ย. เช้า 2
601566 น.ส.สภัคสรณ์ รัตน์อุบลไกร 37 1-มิ.ย. เช้า 2
601573 น.ส.มาริสา จันทร์ดี 21 1-มิ.ย. เช้า 2
601601 น.ส.เพ็ญจันทร์ เรืองศรี 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601608 น.ส.พิชญาภา เพ่งพิศ 21 1-มิ.ย. เช้า 2
601612 นายณภัสกร พรหมมา 21 1-มิ.ย. เช้า 2
601673 น.ส.เพียงฟ้า ไชยสงค์ 130 1-มิ.ย. เช้า 2
601708 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601711 น.ส.กาญจนา นนทสิงห์ 55 1-มิ.ย. เช้า 2
601741 น.ส.สุไหวบะ เดชอรัญ 121 1-มิ.ย. เช้า 2
601742 นายสุภวัชร กุลอุดมวิวัฒน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
601760 น.ส.สุรภา วิมูลสุข 48 1-มิ.ย. เช้า 2
601771 นายยุวดล บุริจันทร์ 42 1-มิ.ย. เช้า 2
601838 นายพสิษฐ์ เกียติเจริญวัฒน์ 110 1-มิ.ย. เช้า 2
611576 นายปฏิพัทธ์ พูลเพิ่ม 55 1-มิ.ย. บ่าย 2
611581 น.ส.รัชนีกร บุญท้วม 55 1-มิ.ย. บ่าย 2
611585 น.ส.กิ่งกมล ชุมภักดี 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611587 น.ส.อัลติมา ปักกิ่งเมือง 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611595 น.ส.ภารวี บุญมาเลิศ 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611654 น.ส.ศศิภา รวีอภิรดีจรัส 32 1-มิ.ย. บ่าย 2
611685 น.ส.ณัทชภัส ลาภรุ่งปุญชรัสมิ์ 153 1-มิ.ย. บ่าย 2
611957 น.ส.อรวินท์ เกตุมา 32 1-มิ.ย. บ่าย 2
611974 นางพิรงรอง ฤทธิรงค์ 110 1-มิ.ย. บ่าย 2
611978 นายศิริวัชร โพธิสุข 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611979 น.ส.ปภารัตน์ พิบูลธนเกียรติ 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611980 น.ส.มณีรัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมี 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611981 นายรัฐวิทย์ จิตต์สมบูรณ์ 60 1-มิ.ย. บ่าย 2
611987 นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล 153 1-มิ.ย. บ่าย 2
611988 นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล 153 1-มิ.ย. บ่าย 2
612009 น.ส.สุวภัทร แป้นสกุล 142 1-มิ.ย. บ่าย 2
620008 น.ส.พัชชาภา เหมรา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620046 น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620072 น.ส.ณัฐวศา อินทรโอภาส 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620073 น.ส.จิรัตติกาล บุญดา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620100 น.ส.ดลภร พ่วงประทุม 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620101 น.ส.ปวีณา การะพิทักษ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620133 น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620158 น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620161 น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620197 น.ส.ยุภาพร ทองมหา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620198 น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620243 น.ส.เสาวลักษณ์ ฟูมั่น 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620244 น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620246 น.ส.ณัฏฐณิชา เทศขำ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620464 น.ส.พรรณวษา พลนรา 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620465 น.ส.ฐาปณี วิชาชม 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620467 น.ส.สิรินันท์ แรกขึ้น 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620470 น.ส.สุกัญญา สารอินทร์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620471 นายสหัสวรรษ สีกองแก้ว 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620472 น.ส.วิลาสินี คำมงคล 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620473 น.ส.สโรชา ฤทธิ์เดช 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620476 นายธีรภัทร พันธ์โภชน์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620480 น.ส.ณิชกานต์ บุญเเจด 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620483 น.ส.นลินรัตน์ อ้นสืบสาย 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620484 น.ส.อารยา บัวผัน 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620488 น.ส.สิรินทรา นามทอง 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620489 น.ส.หนึ่งฤทัย อวยชัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620495 น.ส.พรไพลิน อินทร์จันทร์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620496 น.ส.พัชรินทร์ นารินรักษ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620508 น.ส.เจนจิรา ชมแพง 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620512 น.ส.บุญธิญา สีไธสง 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620519 น.ส.มารีนา ดอเลาะ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620529 น.ส.วัชรี ฉิมวัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
620540 น.ส.รัชฎากร ศรีปิยะพันธุ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 2
601839 นายจิรณัฏฐ์ ก่อถิรวัสส์ 110 1-มิ.ย. เช้า 3
601846 น.ส.ศศิณา ครอบบัวบาน 110 1-มิ.ย. เช้า 3
601899 น.ส.ณัฐวรรณ เกียรติสุข 21 1-มิ.ย. เช้า 3
601901 น.ส.อารียา จิตรไพบูลย์ 21 1-มิ.ย. เช้า 3
601903 น.ส.พัชรี วงศาโรจน์ 54 1-มิ.ย. เช้า 3
601938 น.ส.ชนิสรา โกศลวิทยานันต์ 110 1-มิ.ย. เช้า 3
601939 น.ส.กาญจนา ชัยสาร 32 1-มิ.ย. เช้า 3
601965 นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์ 42 1-มิ.ย. เช้า 3
602008 น.ส.เบญจมาศ ผักใส 37 1-มิ.ย. เช้า 3
602017 นายณฐพงศ์ ธานีกุล 130 1-มิ.ย. เช้า 3
602045 น.ส.กนิษฐา ชินสงวนเกียรติ 21 1-มิ.ย. เช้า 3
602056 น.ส.ฐิติรัตน์ ถีติปริวัตร 21 1-มิ.ย. เช้า 3
602074 น.ส.ทิพจุฑา เจริญเตีย 55 1-มิ.ย. เช้า 3
602088 น.ส.กัญญารัตน์ เต๋จ๊ะ 152 1-มิ.ย. เช้า 3
602091 น.ส.ธณัฐฐา เที่ยงธรรม 21 1-มิ.ย. เช้า 3
602095 นายพิสิฏฐ์ ขันติศรียานนท์ 48 1-มิ.ย. เช้า 3
602100 นายณพัช ภูธเรศธราดล 45 1-มิ.ย. เช้า 3
602115 น.ส.มุนซิรอฮ์ เจ๊ะนิยูโซ๊ะ 21 1-มิ.ย. เช้า 3
602116 น.ส.นาเดีย มิงยี 21 1-มิ.ย. เช้า 3
602178 น.ส.กัญญ์กุลณัช ปัสโส 142 1-มิ.ย. เช้า 3
602490 น.ส.ศรัณยา อนันทสุข 45 1-มิ.ย. เช้า 3
602496 นายศุภณัฐ เตชะวงศ์ศิริ 33 1-มิ.ย. เช้า 3
602507 นายนพกฤษณ์ อินทรักษ์ 143 1-มิ.ย. เช้า 3
602510 นายธนกฤต สามพวงทอง 142 1-มิ.ย. เช้า 3
602532 น.ส.อริสรา เทียนเล็ก 130 1-มิ.ย. เช้า 3
602543 น.ส.ปัทมา รอตภัย 143 1-มิ.ย. เช้า 3
602559 น.ส.พิมพ์วรีย์ ศรีสุข 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602560 น.ส.สุมินตรา โม้ดา 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602561 น.ส.ฐิติพร แสนหาญ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602562 น.ส.วิชุดาพร ขอนยุง 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602564 น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602565 น.ส.ศิวภรณ์ เฟื่องนคร 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602566 น.ส.สุดารัตน์ ทรงลักษณ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602567 น.ส.วัลลภา เพชรวัชรนันท์ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602568 น.ส.อัมพรพันธ์ ชุ่มกิ่ง 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602569 น.ส.ริญญาภัทร์ ปลั่งกลาง 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602570 น.ส.อาทิตยา แก้วนอก 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602571 น.ส.ภัชชญานันธ์ กาบนันทา 11 1-มิ.ย. เช้า 3
602572 น.ส.สวนีย์ ศิริปรุ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610024 น.ส.ปาลิตา จันทนารักษ์ 143 1-มิ.ย. เช้า 3
610025 นายอนุมัติ อาเเซ 80 1-มิ.ย. เช้า 3
610071 นายศรุต ณ รังษี 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610072 น.ส.ณัฐวดี จันทมาศ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610080 น.ส.สายธาร แพงชารี 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610084 น.ส.สุพัฒตรา พงษ์วิชัย 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610088 น.ส.กมลวรรณ แก้วสุวรรณ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610105 น.ส.เกียรติสุดา จีนจิ้ว 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610129 น.ส.อทิตยา พาโพธิ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 3
610135 น.ส.ดารารัตน์ ศรีเพชรเจริญ 80 1-มิ.ย. เช้า 3
610160 น.ส.วราภรณ์ บุบผา 11 1-มิ.ย. เช้า 3
620542 น.ส.พิชญา อุยพิตัง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620574 น.ส.นลินทิพย์ ช่วงแก้ว 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620575 น.ส.ปัญญาพร แซ่ลี 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620576 น.ส.ญาดา ชลาลัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620577 น.ส.นภัสรา หาญเชิงชัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620578 น.ส.รุ่งนภา ใฮกันยา 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620579 น.ส.วิชชุฎา ค้าข้าว 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620581 น.ส.ฐิตาพร อ่อนสีน้อย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620584 นายรัชพล ธงธวัช 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620586 น.ส.สลิลทิพย์ แซ่จาง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620587 น.ส.เจนจิรา เตชะบริบูรณ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620589 น.ส.เกล็ดมณี มิสันเทียะ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620593 น.ส.ธิดารัตน์ เต้าทอง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620594 น.ส.กนกพิชญ์ กาญจนามัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620599 น.ส.สุพิชยา ฤกษ์เกษี 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620600 น.ส.วงศิยา สนามชวด 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620601 น.ส.นริดา ศรีกุดเลาะ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620602 น.ส.มัทธิกา พิมพ์เสน 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620603 น.ส.วราภา บุญส่ง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620604 น.ส.เจนนิพิฐ ภูคดหิน 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620606 น.ส.ทาริกา สุราลัย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620608 น.ส.พรรณิภา ด่วนเดิน 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620610 น.ส.ฎรินรัตน์ สุขสวัสดิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620611 น.ส.จีราพร พัชรมงคลสกุล 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620640 น.ส.ปิยารัตน์ เลาสง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620651 น.ส.ปรียานันท์ ฝ่ายพนอม 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620682 น.ส.ธนพร สุขศาสตร์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
620889 นายสุเมธี เธียรธรรม 71 1-มิ.ย. บ่าย 3
620983 น.ส.เสาวลักษณ์ ทองนา 414 1-มิ.ย. บ่าย 3
620986 น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ 142 1-มิ.ย. บ่าย 3
621036 น.ส.ศศิชา จิตต์สอาด 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621038 น.ส.อรปรียา ด่านวันดี 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621045 น.ส.พชรมณฐ์ กฤชปัญญาวโรช 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621107 น.ส.มณฑกานต์ ยอดแก้ว 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621164 น.ส.นันธิยา นาประจักษ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621168 น.ส.มุฑิตา คุณละ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621176 น.ส.รุ่งทิพย์ พวงสวัสดิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621178 น.ส.ฐิติพร แสวง 153 1-มิ.ย. บ่าย 3
621233 น.ส.อภิรติ ไกรธิราช 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621245 น.ส.ธัญลักษณ์ รูปไธสง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621246 น.ส.ธัญสินี ขันทะสีมา 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621248 น.ส.ณัฏฐธิดา วงค์สวัสดิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621252 น.ส.ทิพย์นภา นุ่มวงศ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621259 น.ส.สมฤดี สว่างแก้ว 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621268 น.ส.บัณฑิติยา สมนัส 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621269 น.ส.ธารินทร์ ทิน้อย 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621277 น.ส.เกสรา หนูคง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621310 นายมินทดา นิกาจิ๊ 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621318 น.ส.นิพาดา ปิดตาทานัง 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
621320 น.ส.อารียาภรณ์ บุญเต็ม 11 1-มิ.ย. บ่าย 3
610237 นายภากร เกตุแก้ว 414 1-มิ.ย. เช้า 4
610243 น.ส.ญาณิศา กอบสันเทียะ 32 1-มิ.ย. เช้า 4
610259 น.ส.ปรัชพร ทองเนื้อห้า 80 1-มิ.ย. เช้า 4
610269 น.ส.ณัฐชยา อิ่มเกษม 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610273 น.ส.กุลธิดา แกล้วกล้า 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610274 น.ส.พิชชาพร โพธิ์ทอง 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610275 น.ส.ปิยะธิดา พนัส 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610279 น.ส.ณฤมล ทองเสม 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610302 น.ส.อัจฉรา ทุมเที่ยง 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610303 น.ส.พิชญาภัค ทั่งจันทร์แดง 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610315 น.ส.จันทร์จิรา สมมา 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610318 น.ส.อทิตา เปี่ยมใจญาติ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610319 น.ส.ประภัสสร กลับรอด 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610320 น.ส.อาภัสรา ผลเลิศ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610337 น.ส.กัญญารัตน์ จันทร์หอม 41 1-มิ.ย. เช้า 4
610372 น.ส.ศิวิมล มีภักดี 144 1-มิ.ย. เช้า 4
610384 น.ส.กัลยรัตน์ พิพัฒน์ศรี 55 1-มิ.ย. เช้า 4
610388 น.ส.พรนภา บัวอุดม 144 1-มิ.ย. เช้า 4
610394 น.ส.อารียา บุญนาค 32 1-มิ.ย. เช้า 4
610433 น.ส.นิศารัตน์ มายัง 144 1-มิ.ย. เช้า 4
610456 น.ส.กนกวรรณ เทียงเเก้ว 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610461 น.ส.เสาวลักษณ์ ไทยศรี 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610485 น.ส.พรรณิภา แซ่ตัน 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610486 น.ส.ชมพูนุท ลุนสะแกวงษ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610489 น.ส.พิมประภา หายหัตถี 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610496 น.ส.ณัฏฐมล ปัญญามี 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610504 น.ส.จิตตินันท์ อรพร 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610505 น.ส.สิริยากร ศรีมะเรือง 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610522 น.ส.ภาวิดา หนูเสน 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610535 นางภัสรา หว่อง 143 1-มิ.ย. เช้า 4
610536 น.ส.แอลญลีน่า อัสมาน 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610539 น.ส.เอมมิกา ศรีมุงคุณ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610560 น.ส.เรณุการ์ ศรีสุข 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610568 น.ส.สิริยากร พงษ์แก้ว 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610590 น.ส.วราลักษณ์ ทีคันโท 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610591 น.ส.กัญญรัตน์ กล้วยเอี่ยม 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610594 น.ส.ศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610596 น.ส.อุณญา ตะเหลบ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610597 น.ส.สุตาภัทร ธีรจันทรานนท์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610598 น.ส.พิทยารัตน์ ไกรยสินธุ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610600 น.ส.ณฐพร อินทร์สวัสดิ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610602 น.ส.กุลธิดา พงศ์จันทร์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610607 น.ส.สรนันท์ คำโท 41 1-มิ.ย. เช้า 4
610611 น.ส.เมธาวี ทองเชื้อ 153 1-มิ.ย. เช้า 4
610719 น.ส.ศิริลักษณ์ พลพันธ์ 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610721 น.ส.ประวีณา จันทร์ชมภู 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610769 น.ส.นันทณี ไพรสาร 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610772 น.ส.จตุพร ภู่อ่อน 11 1-มิ.ย. เช้า 4
610793 นายจิรายุต ดีแป้น 80 1-มิ.ย. เช้า 4
610797 น.ส.รุจิรา พวงวิลัย 11 1-มิ.ย. เช้า 4
621321 น.ส.ทิพย์ประภา ประสมศรี 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
621361 น.ส.ศิริพร เขาแก้ว 153 1-มิ.ย. บ่าย 4
621494 น.ส.บุรัสกร ธรรมสนิท 153 1-มิ.ย. บ่าย 4
630004 น.ส.ปวีณา จันทนารักษ์ 110 1-มิ.ย. บ่าย 4
630040 น.ส.รัสรินทร์ ปึงสุขสมบูรณ์ 110 1-มิ.ย. บ่าย 4
630104 น.ส.สุพัชร์ญา ภูริชพัชร์สกุล 110 1-มิ.ย. บ่าย 4
630141 น.ส.จิรวดี รักติกูล 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630167 น.ส.ศุภิสรา พรมมีเดช 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630173 น.ส.อลิศา ทิพย์มณฑา 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630174 น.ส.อัสมา เผือกนอก 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630175 น.ส.กรรณิการ์ มีอิสระ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630176 น.ส.จิรภัทร ดอนเตาเหล็ก 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630177 น.ส.มัลลิกา พรมรักษ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630182 น.ส.สุชาดา ทองสุขเสนีย์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630188 น.ส.นริศรา อุตมะชะ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630311 น.ส.จีราพร งอมสงัด 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630312 นายมติพล ช้างโต 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630325 น.ส.นริสรา ขำอรุณ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630376 น.ส.ธนิดา ใยรีอ่าง 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630378 น.ส.อินทิรา กุก่อง 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630396 น.ส.จิรวรรณ รุ่งแจ้ง 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630397 น.ส.นภาพร คุณประทุม 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630398 น.ส.กัลยารัตน์ สิมจันทา 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630491 น.ส.ศศิภา ดุสิทธิ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630509 น.ส.กิตติยาพร รักษาชาติ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630778 นายวันฉัตร โต๊ะสำรับ 93 1-มิ.ย. บ่าย 4
630803 น.ส.ชลลดา บุญศรีสะอาด 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630852 น.ส.ฑิชานัน วงษ์เหลา 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630904 น.ส.รุจีรัตน์ โกมลไสย 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630936 น.ส.ชุติมา จิตรอำไพ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630978 น.ส.เกศรินทร์ ศรีทิม 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
630997 น.ส.ปรินทร ศิริสมบัติ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631045 น.ส.ลลิตา วังงาม 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631090 น.ส.ภาวินี ภูแข่งหมอก 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631092 น.ส.ดารินทร์ มหัตถ์ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631107 น.ส.จิราพรรณ ภูกาบเพชร 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631144 น.ส.นิรุชา แซ่ลี้ 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
631145 น.ส.วาสิตา รวมจิตร 11 1-มิ.ย. บ่าย 4
600057 น.ส.ศิริพร สุดยอดดี 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600061 น.ส.จุฑารัตน์ แววมะบุตร 54 2-มิ.ย. เช้า 1
600068 น.ส.สิริกร สุริแสง 54 2-มิ.ย. เช้า 1
600144 นายภูวรินทร์ วุฒิธรเกียรติกุล 80 2-มิ.ย. เช้า 1
600175 น.ส.ปิยนันท์ สุวรรณชูโต 153 2-มิ.ย. เช้า 1
600200 น.ส.อรญาณี จันทรสนิท 21 2-มิ.ย. เช้า 1
600307 นายกล้าณรงค์ ศิระสุนทร 49 2-มิ.ย. เช้า 1
600406 น.ส.พิชามญชุ์ นินบดี 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600421 น.ส.วัชราภรณ์ อุ่นเนื้อ 93 2-มิ.ย. เช้า 1
600458 น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์ 153 2-มิ.ย. เช้า 1
600464 น.ส.ตุภาทิพย์ เทียนแท่ง 41 2-มิ.ย. เช้า 1
600499 น.ส.ยสวันต์ ศิริไสยาสน์ 142 2-มิ.ย. เช้า 1
600536 น.ส.จิรภัทร วราโพธิ์ 21 2-มิ.ย. เช้า 1
600546 นายคณิศร แสนคาน 21 2-มิ.ย. เช้า 1
600651 น.ส.ธัญรดี รุประมาณ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600669 นายสุเมชา ศรีชัย 42 2-มิ.ย. เช้า 1
600716 นายธนวิชญ์ พงษ์ดิษฐ์ 46 2-มิ.ย. เช้า 1
600735 น.ส.กรณิศา นิลเกษม 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600742 น.ส.สุภาพร ดีชุ่ม 130 2-มิ.ย. เช้า 1
600748 นายอลินดา แซะจอหอ 130 2-มิ.ย. เช้า 1
600799 น.ส.ภัทรพรรณ พุ่มโพธิ์ทอง 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600833 นายชาญณรงค์ ภูมะลา 48 2-มิ.ย. เช้า 1
600916 น.ส.จริยาภรณ์ สายสุวรรณ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
600999 นายมงคลชัย ปัญจะเทวคุปต์ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601023 น.ส.รุ่งอรุณ น้อยคูณ 33 2-มิ.ย. เช้า 1
601043 นายเจมี่ ไมล์ 45 2-มิ.ย. เช้า 1
601079 น.ส.สุรัสวดี บุษดี 93 2-มิ.ย. เช้า 1
601093 น.ส.เบญจวรรณ หลัดกอง 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601181 น.ส.จรรยาพร สมหวัง 142 2-มิ.ย. เช้า 1
601190 นายพชร ณัฏฐาชัย 48 2-มิ.ย. เช้า 1
601207 นายศุภวิชญ์ มีประเสริฐ 142 2-มิ.ย. เช้า 1
601379 นายสิทธิชัย ศุภกานต์พัฒนกุล 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601410 นายเกียรติคุณ พลาชีวะ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601426 น.ส.ณัฐธิดา กันยานุช 41 2-มิ.ย. เช้า 1
601454 น.ส.ฐิติมา แซ่เหีย 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601464 น.ส.สุภาวดี ศรีบุญจิตร์ 41 2-มิ.ย. เช้า 1
601488 นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์ 32 2-มิ.ย. เช้า 1
601539 น.ส.อรัญญา กองภู 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601548 นายศศิกร เรืองมนัสสุทธิ 41 2-มิ.ย. เช้า 1
601549 นายภัทรพล พูลผล 130 2-มิ.ย. เช้า 1
601588 น.ส.วรรณพร เจริญทรัพย์ 33 2-มิ.ย. เช้า 1
601633 นายพีรวิทย์ ศรีวิทยาวราภรณ์ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601639 น.ส.เมริษา เทพรักษา 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601668 นายธนกร ศรีวิทยาวราภรณ์ 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601705 น.ส.ชุติพร ใจดี 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601713 น.ส.พิมพ์ลภัส ทับทิมทอง 43 2-มิ.ย. เช้า 1
601717 น.ส.กชกร สุริยะธง 41 2-มิ.ย. เช้า 1
601738 นายวราทัต ศรีนอบน้อม 142 2-มิ.ย. เช้า 1
601755 นายอรุณวัฒน์ อยู่เล็ก 91 2-มิ.ย. เช้า 1
601765 นายณัฐดนัย เนตรน้อย 121 2-มิ.ย. เช้า 1
620481 น.ส.เกศรินทร์ มงคลทิพย์ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620482 น.ส.ศิญาภรณ์ จำนงค์จิตร 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620485 นายธีรเมธ พระเทพ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620487 น.ส.โชติรส เศรษฐ์สิริโชติ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620494 น.ส.สิริพร สิงหนารถ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620504 น.ส.อริสรา ต้นลำภู 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620506 น.ส.ปริยากร สาราณียะพงษ์ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620510 น.ส.นิภาภัทร สุขสวัสดิ์ 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620513 น.ส.ณิชาภัทร บุญสนธิ์ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620514 น.ส.รมิดา จึงจรัสทรัพย์ 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620515 นายยศวร คตตระกาล 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620516 นายกฤษกร มิตรเพื่อนบ้าน 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620517 น.ส.พิมพ์สิริ เขียวภักดี 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620522 น.ส.ฐิติพรรณ ศรีคำ 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620523 น.ส.วิชุดา วงศ์นพรัตน์เลิศ 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620534 น.ส.ธัญญารัตน์ พลเสนา 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620535 น.ส.สุชัญญา หอมศักดิ์มงคล 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620536 น.ส.สุภาวดี วรครุฑ 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620538 นายวิทวัฒน์ ศรีเวช 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620539 น.ส.อรทัย เม่งบุตร 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620547 นายนรบดี ผึ่งไธสง 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620562 น.ส.อารียา ภูหัวดอน 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620568 น.ส.ธิติพร มาศรักษา 60 2-มิ.ย. บ่าย 1
620590 น.ส.ปนัดดา ดึนกระโทก 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620591 น.ส.วิภาวรรณ แก้วตีน 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620595 น.ส.สุภาวดี วิชัยวนารัตน์ 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620596 น.ส.จิราพร ภักดีนอก 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620598 น.ส.กันยารัตน์ ศรีอำพล 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620619 น.ส.สุภัคนันท์ เชิดชู 11 2-มิ.ย. บ่าย 1
620620 น.ส.ณัฏฐิกานต์ วงศ์ละคร 11 2-มิ.ย. บ่าย 1