เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
“ รอบที่ 7 ”
สมัครเรียน
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี เน็ตหลุด หรือ หน้าจอปิดกระทันหัน

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสมัคร

คลิกที่นี่
ค้นหาเลขผู้สมัคร

ตรวจสอบหรือค้นหา เลขที่ผู้สมัคร

คลิกที่นี่
รับสมัครรอบ 7

โดยเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันที่ 1-10 ก.ค. 61
กลุ่ม A ยื่น O-Net/GAT-PAT2
กลุ่ม C ยื่น O-Net/9 วิชาส่มัญ
กลุ่ม B สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ยื่น GPAX
วันที่ 13 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16-17 ก.ค. 61
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

คณะของมหาลัยวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เปิดรับสมัคร (รับเฉพาะนักศึกษาแผนการเรียน วิทย์-คณิต)

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์จีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่ม A

เกณฑ์การยื่นคะแนน GPAX / ONET / GAT / PAT2

รายการ
ค่าน้ำหนัก
- GPAX
20%
- O-NET
30%
- GAT
20%
- PAT2
30%

กลุ่ม C

เกณฑ์การยื่นคะแนน GPAX / O-NET หรือ 9 วิชาสามัญ

รายการ
ค่าน้ำหนัก
- GPAX
10%
- O-NET
10%
- ภาษาไทย
5%
- สังคม
5%
- อังกฤษ
10%
- ฟิสิกส์
10%
- คณิต
10%
- เคมี
15%
- ชีววิทยา
15%

รายละเอียดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของรอบ Admission กลาง ผ่าน ทปอ. ในปีการศึกษา 2560

คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
ปี 2560 (รับ)
ปี 2561 (รับ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะการหแพทย์แผนจีน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
16,424.90
18,382.30
17,376.00
17,148.50
17,974.00
15,362.30
14,572.30
17,776.38
13,348.50
10,258.40
11,126.40
8,584.70
50
10
50
50
30
100
50
21
80
50
30
100
รอบที่ 7 คณะที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว พร้อมยื่น GPAX (ทราบผมสัมภาษณ์ทันที)
วันนี้ - 31 ก.ค. 61
รับสมัคร
ในวันยื่นใบสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ภายใน 5 วัน
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

คณะของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เปิดรับสมัคร

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สวัสดิการสังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์
หมายเหตุ

1. ประกาศผลสัมภาษณ์ในวันที่สอบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 * ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารอำนวยการ

2. สอบสัมภาษณ์รายวัน เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ยกเว้นช่วงวันที่ 27 - 30 ก.ค. 61)

3. กรณีต้องส่ง "เอกสารประกอบการสมัคร" ทาง Line ID : @huahiew หรือด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

4. กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่า ลงทะเบียนเรียนทุกกรณี กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะที่เปิดรับสมัคร 13 คณะ