ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

 


คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย
 
คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
เลขานุการ