ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 


นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


นายสัก กอแสงเรือง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 4


นายอุกฤษฏ์ อัษฎาธร
กรรมการ


ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ


นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ


นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ


นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ


นายสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล
กรรมการ


นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์
กรรมการ


นายวิศิษฎ์  ลิ้มประนะ
กรรมการ


นายบุศรินทร์  วนาสวัสดิ์
กรรมการ


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการตรวจสอบ


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและเหรัญญิก


นายสุรพงษ์  เสรฐภักดี
กรรมการและรองเหรัญญิก


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและเลขาธิการ


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการและรองเลขาธิการ