ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 


นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


นายสุวัฒน์ อัษฎาธร
กรรมการ
 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ

นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ


นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี
กรรมการ


นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ


นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ


นายสุหัทย์  ไพรสานฑ์กุล 
กรรมการ


นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการตรวจสอบ


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการและเหรัญญิก


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการและรองเหรัญญิก


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและเลขาธิการ

 


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการ