ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 


นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


นายสัก กอแสงเรือง
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 


นายสุวัฒน์ อัษฎาธร
กรรมการ


ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ


นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ


นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ


นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ


นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ


นายสุหัทย์  ไพรสานฑ์กุล 
กรรมการ


นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์
กรรมการ


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการตรวจสอบ


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและเหรัญญิก


นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี
กรรมการและรองเหรัญญิก


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและเลขาธิการ

 


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการและรองเลขาธิการ