ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 


นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ


นายสุวัฒน์ อัษฎาธร
กรรมการ


นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ


นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ


นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ


นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ


นายสุรพงศ์  เสรฐภักดี 
กรรมการ


นายสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล
กรรมการ


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการและเหรัญญิก


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการ


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและเลขาธิการ


นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการตรวจสอบ

 


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการและรองเหรัญญิก