ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส  บัณฑิตกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย


นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (อธิการบดี)


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.ธนู  กุลชล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสัก  กอแสงเรือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายนิพนธ์  ลีละศิธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางสาววรรณา  ลอลือเลิศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.รุ้งเพชร  สงวนพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย(คณาจารย์ประจำ)


ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย