ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์
นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 


ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย


นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส  บัณฑิตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์   เวชชาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.ธนู  กุลชล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสัก  กอแสงเรือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายนิพนธ์  ลีละศิธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  วัจฉละฐิติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางสาววรรณา ลอลือเลิศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ดร.รุ้งเพชร  สงวนพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย