รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี
 
     
     

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
Dr.Jonathan Rante Carreon
รองอธิการบดี

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ฟาง  เวินกั๋ว
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
อาจารย์อรภา ศิลมัฐ
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผศ. สุชา จุลสำลี
รักษาการคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 อาจารย์สรวลสรรค์  พจนอารี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผศ.จรรยา  ยอดนิล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์หรรษา มหามงคล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี  พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักาษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 อาจารย์ดวงหทัย  แสงสว่าง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ
คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา
นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นางสุภัทรียา  จิตรกร
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้อำนวยการการศูนย์บริการวิชาการ
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย
ศ.Zhong  Qiangwei
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีน
นายธวัช  จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก   สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ
อาจารย์กาญจนา  วิจิตรธรรมรส
ผู้จัดการคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผู้จัดการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตยศเส
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
รักษาการผู้จัดการศุนย์หนังสือ