รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี

MR. SIO LEI LAM
ที่ปรึกษา

     
     

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
Dr.Jonathan Rante Carreon
รองอธิการบดี
ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
อาจารย์อรภา ศิลมัฐ
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผศ. สุชา จุลสำลี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 อาจารย์สรวลสรรค์  พจนอารี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ดร. วิชุตา อยู่ยงค์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์หรรษา มหามงคล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี  พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักาษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 อาจารย์ดวงหทัย  แสงสว่าง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ
คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ฟาง  เวินกั๋ว
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี

นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาว รุ่งฤดี ธนูแก้ว
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นางสุภัทรียา  จิตรกร
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้อำนวยการการศูนย์บริการวิชาการ
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย
Prof.Zhong Qiangwei
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน
นายธวัช  จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก   สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ
อาจารย์กาญจนา  วิจิตรธรรมรส
ผู้จัดการหัวเฉียวสหคลินิก
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผู้จัดการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตยศเส
   
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
รักษาการผู้จัดการศุนย์หนังสือ