รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี
 
 

 
  รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ที่ปรึกษา อธิการบดี
 

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
Dr.Jonathan Rante Carreon
รองอธิการบดี
 
 

 

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ยอดนิล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.รัชดา พ่วงประสงค์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร. นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
อาจารย์ดวงหทัย แสงสว่าง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.นิก สุนทรธัย 
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 อาจารย์สรวลสรรค์  พจนอารี
รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อิ่มสำราญ
รักษาการคณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา
นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นางสุภัทรียา  จิตรกร
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มฉก.
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
นายธวัช จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ศาสตราจารย์ Zhong Qiangwei
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน
ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย
อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีน
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผู้จัดการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตยศเส