1. ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 30. นายมงคล กาญจนพาสน์
2. บริษัทสุรามหาราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 31. ตระกูลคูวินิชกุล          
3. ดร.ธนินท์ เจียรวนนท์ 32. นายกิจจา ก่อนันทเกียรติ      
4. นายปรีชา พิศิษฐเกษม 33. สมาคมเตชะสัมพันธ์
5. ดร.ชาตรี โสภณพนิช
34. นายวรรณ ซันซื่อ
6. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 35. นายดิเรก มหาดำรงค์กุล
7. ดร.สุขุม นวพันธ์ 36. นายบุญทรง อัศวโภคิน      
8. ดร.สมาน โอภาสวงศ์ 37. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
9. นายนำชัย นำชัยศิริ 38. ดร.อวยชัย อัศวินวิจิตร
10. นายสุชัย วีระเมธีกุล 39. ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
11. ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 40. นายเจริญ พูลวรลักษณ์
12. นายสุวงศ์ วงศ์สิริเดช 41. ดร. สุมิตร เลิศสุมิตรกุล
13. นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์ 42. นายจิตติ อัคคพงษ์กุล
14. ตระกูลเสรฐภักดี 43. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
15. นายสนิท วีรวรรณ 44. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
16. นางเยือกเย็น เอี่ยมสุรีย์ 45. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
17. นายสุรีย์ อัษฎาธร 46. ดร.วานิช ไชยวรรณ
18. ดร.เชาว์ เชาว์ขวัญยืน 47. นางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์
19. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 48. นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง     
20. นายกฤษณ์ อัสสกุล 49. ดร.เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล
21. ดร.ถาวร พรประภา 50. คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์
22. นายเตียง จิราธิวัฒน์ 51. นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์   
23. ดร.เจริญ สิริวัฒนาภักดี 52. นายเอี่ยม เอี่ยมยิ่งพานิช     
24. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 53. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
25. นายขจร ติงธนาธิกุล 54. นายประชา ลีลาประชากุล
26. นายเสรี สภากุลวนิช 55. ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง
27. นายชัย ทองไทย 56. ดร.กิตติ ดำเนินชาญวนิชย์
28. นายปรีดา ตั้งอุทัยศักดิ์    57. นายเจียม สมประกิจ
29. ดร.ประภา วิริยประไพกิจ 58. นายยก ตั้งตรงศักดิ์