วิสัยทัศน์
    เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

พันธกิจ
     1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนสามวัย มีความโดดเด่นด้านจีนศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
     2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ที่สร้างมูลค่าและนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
     3. บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และก่อให้เกิดรายได้
     4. อนุรักษ์สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย- จีน
     5. บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

ปรัชญาการศึกษา
     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม และอุทิศตนรับใช้สังคม

 

อัตลักษณ์
     “ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์กตัญญู) ปฏิบัติตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

 

เอกลักษณ์
    “ด้านจีน”

 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

     ตัวอักษร กลางรูปวงกลม นำมาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อ่านว่า " เสียง " หมายความว่า " คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทำความดี " ส่วนวงกลมชั้นนอก มีอักษรไทย อังกฤษ บอกชื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนภาษาจีน ใช้ภาษาแต้จิ๋ว อ่านว่า " หั่ว เคี้ยว ฉ่ง เสี่ย ไต่ฮัก" มีความหมายเดียวกับภาษาไทย [ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย]

 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเลื่อมใสแรงกล้าในการใช้ปัญญา เพื่อขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากในโลก ด้วยความเมตตาการุญ และด้วยน้ำใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ต้นโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง รุ่งอรุณของความรู้แจ้งเห็นจริง อันนำความสว่าง สะอาด และสงบมาสู่โลก เพราะการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดขึ้นภายใต้ต้นไม้นี้ ด้วยตระหนักในคุณูปการของ โพธิพฤกษ์ และด้วยสำนึกเต็มเปี่ยม ในความร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประกาศสถาปนา " ต้นโพธิ์ " เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้จัดสร้างประติมากรรมเป็นรูป ต้นโพธิ์ทอง และประดิษฐานให้เห็นเด่นชัดหน้าที่ประชุมใหญ่ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ชื่อประติมากรรมนี้ว่า “พระบรมโพธิสมภาร” อันเป็นสัญลักษณ์แทน พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงปกป้องคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุข ต่อพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบารมี ได้ตั้งหลักแหล่ง ประกอบอาชีพเป็นปึกแผ่นในประเทศไทย เป็นเวลาช้านาน

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความเชื่อมั่นว่าประติมากรรม “พระบรมโพธิสมภาร” นี้เป็นอนุสรณ์แห่ง ความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ตลอดไปชั่วกาลนา

 

สีประจำมหาวิทยาลัย
     สีเหลืองทอง