การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คืออะไร  
     การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังใช้เป็นใบรับรองแสดงความสามารถทางภาษาจีน ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์การใช้คะแนนนั้นต่างก็ถูกกำหนดในเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มีกี่ระดับ สอบอย่างไรบ้าง
    สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK นั้น มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับนั้นต่างมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป คือ
     HSK ระดับ 1 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 150 คำ
     HSK ระดับ 2 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ
     HSK ระดับ 3 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ
     HSK ระดับ 4 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
     HSK ระดับ 5 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม อ่านและฟังสื่อต่าง ๆ ของประเทศจีนได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
     HSK ระดับ 6 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป                                              

คะแนนสอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ในแต่ละระดับ
     ข้อสอบ HSK ระดับ 1-2 มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน
     ข้อสอบ HSK ระดับ 3-6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ซึ่งยังมีการสอบพูดอีกด้วย ที่จะอยู่คนละส่วนกับการสอบข้อเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สามารถทำให้ผู้เรียนประเมินศักยภาพของตัวเองว่าความรูด้านภาษาจีนของตนเองอยู่ในระดับไหน ซึ่งสามารถประเมินได้ คือ
     สอบผ่าน HSK ระดับ 1 คือ มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น พร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป
     สอบผ่าน HSK ระดับ 2 คือ มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
     สอบผ่าน HSK ระดับ 3 คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้
     สอบผ่าน HSK ระดับ 4 คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
     สอบผ่าน HSK ระดับ 5 คือ มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้
     สอบผ่าน HSK ระดับ 6 คือ มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว


อยากสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลได้ที่ไหน สำหรับนักศึกษาหรือท่านที่สนใจเกี่ยวกับการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สามารถติดต่อได้ที่  สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้สนใจสามารถสอบได้ทั้งแบบกระดาษ และแบบคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดของการสมัครสอบได้ที่ https://th-th.facebook.com/tcihcu/ 
หรือทางอีเมล tcihcu@gmail.com
 

Image
รองช้ำ