เพราะในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาท รวมถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่ายุคก่อน ทำให้กำแพงด้านภาษากำลังถูกทะลายลงอย่างรวดเร็ว ภาษาที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นทักษะที่ถูกยกเป็นอันดับต้น ๆ ที่ควรมีของเด็กยุคใหม่

ข้อดีของการเรียนภาษาที่ 2 และที่ 3                                                                                        
     - การเรียนภาษาทำให้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ นอกจากทักษะการใช้ภาษาที่ที่เราต้องการแล้ว การเรียนภาษานั้น ๆ ยังสามารถทำให้คุณได้รับมุมมองใหม่ ๆ ผ่านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และทำให้เข้าใจและเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของผู้คน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต
     - การเรียนภาษาช่วยโลกการสื่อสารให้กว้างขึ้น ทะลายกำแพงภาษาเพราะคนที่รู้ภาษาที่ 2 หรือที่ 3 สามารถสื่อสารได้กับคนหลากหลายชาติ อาทิ ประเทศที่ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง ก็มีหลากหลายประเทศ
     - การเรียนภาษาช่วยเพิ่ม Multitasking Skill ได้มากขึ้น Multitasking Skill หรือการทำงานด้วยทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย ผู้ที่เรียนรู้หลากหลายภาษานั้น จะสามารถทำหลายอย่างไปพร้อมกันได้ดีกว่า
     - การเรียนภาษาช่วยพัฒนาสมองและด้านการวิเคราะห์ การเรียนรู้เรื่องหลักไวยากรณ์ โครงสร้างหรือคำศัพท์เฉพาะของภาษานั้น ๆ ทำให้สมองของเราพัฒนาและพยายามที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้าง รวมไปถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาผ่านการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน
     - การเรียนภาษาช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ แต่ละภาษาก็มีไวยากรณ์ การเรียงประโยค การใช้งาน การออกเสียงที่ไม่เหมือนกัน และพื้นฐานที่สำคัญคือ การจดจำความหมายของคำศัพท์ การใช้ทักษะการจำ ซึ่งช่วยกระตุ้นสมองให้เรียนรู้อยู่เสมอ ทำให้ช่วยลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
    - การเรียนภาษาเพิ่มโอกาสการทำงาน ภาษา คือ 1 ในทักษะสำคัญของโลกการทำงานปัจจุบัน การที่เราภาษาสามารถสื่อสารได้หลายภาษา สามารถเพิ่มมูลค่าในกับตัวเรา และเป็นข้อได้เปรียบถ้าเรามีทักษะภาษาที่ 2 หรือ ทักษะภาษาที่ 3 การเป็นข้อได้เปรียบในการทำงานปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีหลักสูตรด้านภาษา ที่พร้อมรองรับทั้งนักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนเพิ่มเติมด้านภาษา อาทิภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ อาทิ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยจีนศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น หรือโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต HCU Life Long Learning  ที่สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (HCU LANGUAGE INSTITUTE) เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการสำหรับบุคคล บริษัทหน่วยงาน องค์กร ที่มีความประสงค์ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้และอบรบเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอนทั้งในรูปแบบ Onsite, Online และ ในรูปแบบ Hybrid

Image
รองช้ำ