Soft Skills คือ ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น Soft Skills ที่จำเป็น และควรเรียนรู้

     -ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะแรกที่สำคัญมาก ๆ การมีทักษะการสื่อสารที่ดี และชัดเจน ทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     -ทักษะการปรับตัว (Adaptability) โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเราจึงต้องปรับตัวให้ทัน เป็นนิยามของทักษะนี้ หากเรามีการปรับตัวที่ดี ไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้
     -ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving) เชื่อว่าในชีวิตประจำวันเราทุกคนอาจใช้ทักษะนี้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ โดยมีทั้งปัญหาระยะสั้นที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาระยะยาวที่ต้องวางแผนก่อนลงมือทำ
     -ทักษะการจัดการเวลา (Time Management) การจัดการเวลาถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเทคนิคง่าย ๆ คือการจัดลำดับความสำคัญและการวินัยควบคู่กันไป
     -ทักษะความยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ทักษะนี้จะเป็นเหมือนตัวช่วยให้เราเข้ากับความแปลกใหม่ หรือเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดและการกระทำที่ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการทำงาน
     -ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก (Decision Making and Problem Solving) เปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้น ทั้งในเรื่องชีวิตหรือการทำงาน แม้ว่าจะอยู่ ท่ามกลางอุปสรรค ปัญหา ทัศนคติในแง่บวกจะช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวเราและคนรอบข้าง
     -การรับฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening) การฟังที่แท้จริง นั้นหมายถึงการมีสมาธิ การมีส่วนร่วม และการซึมซับกับสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดกับคุณ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ต้องมี
     -ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การมีความเห็นอกเห็นใจในหรือการรับฟังความคิด แบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างจากของคุณเอง ความเห็นอกเห็นใจนั้นจะนำไปสู่การเปิดกว้างของความคิดใหม่ ๆ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น
     -ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) กระบวนการทางความคิด  ทักษะที่เราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียจำนวนมาก ที่ทั้งใหม่และสามารถแก้โจทย์/ปัญหาได้จริง
     -ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) การเป็นผู้นำนั้น ควรมีมุมมองความคิดและวิสัยทัศน์ที่จะนำพาทีมทุกคนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงคนที่อยู่ในระดับหัวหน้าเท่านั้นถึงจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ แต่ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน

Image
รองช้ำ