คณะบริหารธุรกิจ
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       •  หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)