วิทยาลัยจีนศึกษา
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

คณะกายภาพบำบัด
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะการแพทย์แผนจีน
       •  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

คณะเทคนิคการแพทย์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะนิติศาสตร์
       •  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์
       •  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
                 กลุ่มวิชาชีพ
                      1. กลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
                      2. กลุ่มวิชาชีพศิลปกรรมสร้างสรรค์
                      3. กลุ่มวิชาชีพศิลปะการแสดง
​​​​​​​                      4. กลุ่มวิชาชีพดนตรีและการขับร้อง

คณะบริหารธุรกิจ
       •  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่  วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล)
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะพยาบาลศาสตร์
       •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์
       •  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี
       •  หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
​​​​​​​       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
       •  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       •  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       •  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัย