วิทยาลัยจีนศึกษา
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

คณะกายภาพบำบัด
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะการแพทย์แผนจีน
       •  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

คณะเทคนิคการแพทย์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะนิติศาสตร์
       •  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์
       •  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)

คณะบริหารธุรกิจ
       •  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

คณะพยาบาลศาสตร์
       •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์
       •  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
       •  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       •  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       •  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล