วิทยาลัยจีนศึกษา
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
       •  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม