- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง