วิทยาลัยจีนศึกษา
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

คณะบริหารธุรกิจ
       •  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
       •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์
       •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์
       •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

คณะศิลปศาสตร์
       •  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
       •  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 
       •  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ