การจัดนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเรียน hcu2

2017-05-04

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนวคิด พร้อมติดตามผลการปฎิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส GE 1112) ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ได้จัดทำโมเดลนิทรรศการจำลองในแต่ละโครงการ พร้อมนำเสนอผลงานการจัดทำเพื่อประเมินผลการให้คะแนนในรายวิชาด้วย ณ อาคารเรียน มฉก 2 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560