หากนักศึกษาใหม่ ประสงค์จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ก่อนชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะเทียบโอน

 

     การยื่นขอเทียบโอนรายวิชามี 3 กรณี คือ
          1. กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเข้าใหม่
          2. กรณีการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น
          3. กรณีปริญญาที่ 2 (คือจบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ)หลังจากนั้นให้ตรวจดูว่ารายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่

 

     เกณฑ์การเทียบรายวิชา ดังนี้
          1. ได้เกรด C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
          2. เนื้อหาวิชาจากสถาบันเดิมต้องมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ เนื้อหาวิชา ม.หัวเฉียว ถ้าใช่ก็ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาต่อได้เลย โดยรวบรวมให้ครบก่อน นำส่งคณะเพื่อเสนอขออนุมัติการเทียบโอนจากคณบดี

 

     โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนมี ดังนี้
          1. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript ฉบับจริง
          2. โครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ถ่ายเอกสาร เฉพาะหน้าที่มีวิชาที่จะเทียบโอน และนำไปให้สำนักทะเบียนที่สถาบันเดิม ประทับตรารับรองสำเนา
          3. ใบคำขอเทียบโอน มฉก. 41/1 การเทียบรายวิชาโดยการสอบคัดเลือก เข้าใหม่/เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น/ปริญญาที่ 2 (ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 1)และเมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบหมดแล้วหรือยังไม่ครบก็ตาม ในวันลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครก่อนเพื่อหาวิชาที่จะลงเรียน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมครบแล้ว ไปดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอน

 

     ขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอนดังนี้
          1. กรอกรายวิชาที่จะเทียบโอนลงใน มฉก 41/1 แนบTranscript และโครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา
          2. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เลขาคณะที่เข้าศึกษา พร้อมให้หน้าสาขาและคณบดีเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อย และให้ถามเลขาคณะว่าจะให้มารับเอกสารที่เซ็นอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ นัดวันรับเอกสารกันให้ชัดเจน
           3. ไปรับเอกสารที่นัดรับกับเลขาคณะด้วยตัวเอง ตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรีบส่งกลับให้เลขาคณะ ไปทำการแก้ไขใหม่ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนที่กองคลัง
          4. นำเอกสารทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วพร้อมสำเนาในเสร็จรับเงิน ส่งที่แผนกรับนักศึกษา พร้อมกับเซ็นชื่อส่งเอกสาร หลังจากนั้นรอฟังประกาศการรับผลเทียบโอนจากแผนกรับนักศึกษา

 

     อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ดังนี้
          1. กรณีที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 500 บาท
          2. กรณีที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 2,000 บาท
          (กรณีศึกษามาเกิน 10 ปี ต้องสอบเทียบด้วย อาจจะเป็นอัตนัย หรือปรนัย หรือปฏิบัติแล้วแต่วิชานั้นจะกำหนด โดยติดต่อได้แผนกรับนักศึกษาเพื่อนัดสอบเทียบโอนรายวิชา) 
               - หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเทียบโอนได้และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้ 
               - รายวิชาที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี หมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นขอเทียบโอน
               - ให้ดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
               - นักศึกษาที่เทียบโอน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos