24  มีนาคม  2564  วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“ก่อเกิดด้วยความดี  เพื่อสร้างคนดี  สู่สังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืน”  

--------------------------------------------------------------

       หากใครได้เดินทางผ่านไปมาบนถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ 18 คงคุ้นเคยกับรั้วสีแดง  ประตูทรงจีน  ตึกสีแดงตัดกับสีเขียวของต้นไม้และสนามหญ้ายาวตลอดแนวริมถนน  บนพื้นที่สีเขียวนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มองภายนอกอาจเห็นเป็นภาพชินตาแต่ถ้าได้เข้ามาจะรู้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วของมหาวิทยาลัยมีความเป็นมาอันทรงคุณค่ายิ่ง  ผืนดิน  อิฐแต่ละก้อน  กระเบื้องแต่ละแผ่น  ที่นำมาสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาจากกุศลเจตนาและความเลื่อมใสศรัทธาอันแรงกล้าของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งองค์กรการกุศลของคนไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดที่มีต่อหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ  ผู้ซึ่งมีจริยวัตรอันงดงามด้วยความดี  ภารกิจอันสำคัญอย่างยิ่งยวดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในการช่วยชีวิต รักษาชีวิต  และสร้างชีวิตต่อสังคมและประเทศชาติครอบคลุมทั้งการเกิด  แก่  เจ็บ  และตาย  เป็นการดำเนินรอยตาม  สานต่อ  และต่อยอดการบำเพ็ญสาธารณกุศลของหลวงปู่ไต้ฮงอย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ระดมกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังความคิด  และกำลังทรัพย์อันมหาศาลจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสียสละอุทิศบริจาคสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างบุคลากรของชาติที่มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  รับใช้สังคม  และร่วมกันสานต่อการช่วยชีวิต  รักษาชีวิต  และสร้างชีวิตต่อ ๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด  อาจกล่าวด้วยถ้อยคำสั้น ๆ ที่ควรค่ากับคุณงามความดีที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เพียรทำสั่งสมมาก็คือคำว่า “ผู้ให้” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ส่งต่อการให้นี้ด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร  ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้อย่างเสมอภาค  เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อแสดงความกตัญญู  ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนโพ้นทะเลที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีได้โอบอุ้มช่วยเหลือให้โอกาสเข้ามาทำมาหากินจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีคหบดีร่ำรวยมีเงินมีทองก็เพราะแผ่นดินผืนนี้


      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  ทรงปลูกต้นโพธิ์ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย  ก่อนเสด็จกลับพระองค์ทรงฝากกระแสพระราชดำรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นหลักสำคัญในการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนามหาวิทยาลัยนับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา  หากกล่าวถึงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  พัฒนาเป็นวิทยาลัยหัวเฉียว  และยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครบรอบ 80 ปี  ในทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาโดยตลอด  มหาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอว่าต้องทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิด  โดยได้มุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจอุดมศึกษา  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีความหลากหลายครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และหล่อหลอมนักศึกษาด้วยคุณธรรมให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด คือ การก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยจากคนไทยเชื้อสายจีนได้สั่งสมปรัชญา  อุดมการณ์  ความรู้ในหลายแขนงทางด้านจีนศึกษาจนกล่าวได้ว่า  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษาทุกมิติจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  มหาวิทยาลัยเติบโตอย่างมั่นคงและรับใช้สังคมตามปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจนเป็นที่ยอมรับว่า มีจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม  ตั้งแต่วันก่อตั้งมาจนถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจักษ์พยานที่เห็นเด่นชัด  ไม่ว่าจะเป็น  การผลิตบัณฑิต  การพัฒนาบุคลากร  ผลงานทางวิชาการ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  การบริการวิชาการแก่สังคม    ความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา  และการพัฒนากายภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจจริงอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทนบุญคุณต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย  และปฏิญาณว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทาง ด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง  รับใช้สังคมด้วยจิตสาธารณะ  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเจริญก้าวหน้าสมดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงให้ไว้เมื่อครั้งเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย  และจะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตจำนงของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินี้จะอยู่ยงเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงความจงรักภักดีและกุศลศรัทธาเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่  และสำคัญยิ่งของทุกท่านตราบนานเท่านาน”  
 


HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos