มฉก. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารบรรณสาร ในการประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

2016-09-19

มฉก. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารบรรณสาร ในการประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เข้ารอบระดับเหรียญทองรอบสุดท้าย ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร (30 สิงหาคม 2559)