โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(รูปแบบ ONSITE)
******************************************

1. หลักการและเหตุผล
     การวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอนและสถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจด้านการวิจัย และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกำหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทำให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11  "งานวิชาการรับใช้สังคม" เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการต่างสถาบัน
2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
    2.2  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย
    2.3  เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          เจ้าภาพหลัก           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
          เจ้าภาพร่วมระดับชาติ          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                            มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

          เจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ   Angeles University Foundation (Philippines),  Holy Angel University (Philippines), Lorma Colleges (Philippines), National University (Philippines), Panpacific University (Philippines), Philippine College of Criminology (Philippines), Saint Louis College (Philippines), Saint Louis University (Philippines), Saint Mary's University (Philippines), STI West Negros University (Philippines), University of Perpetual Help System Laguna - Binan Campus (Philippines), WCC Aeronautical and Technical College (Philippines), University of Saint Louis Tuguegarao (Philippines), Calayan Educational Foundation, Inc., (Philippines), Lyceum-Northwestern University (Philippines), University of Perpetual Help Dr. Jose G. Tamayo Medical University (Philippines), Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PR China), Congregatio Immaculati Cordis Mariae,  (Philippines)  and  Universitas Duta Bangsa Indonesia (Philippines)

4.  กำหนดการ           วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
5.  สถานที่ดำเนินการ       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
6.  กลุ่มเป้าหมาย        ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
            นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป
7. รูปแบบการดำเนินการ            
    7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)
    7.2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)
    7.3 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
8. หัวข้อในการนำเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา
    8.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    8.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
    8.3 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,  Social Sciences and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
    8.4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี  
    8.5 ทางด้านจีน ประกอบด้วย จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9. การลงทะเบียนทางเว็บไซต์       https://reg-hcuconf.hcu.ac.th/conf2024/

 

 

ติดต่อสอบถาม       สำนักพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
ติดต่อ  คุณปัทมา คงทอง   คุณหทัยรัตน์ ทับทอง   โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422  E–mail address:   conference.hcu@gmail.com

 

 

กำหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11  "งานวิชาการรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(รูปแบบ ONSITE)
********************************************


08.00 - 08.50 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ HCU 2
08.50 - 09.00 น.        ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับในการนำเสนองานประชุมวิชาการ
09.00 - 09.10 น.        กล่าวรายงาน 
                                    โดย  Dr. Jonathan Rante Carreon  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.10 - 09.15 น.        กล่าวเปิดงาน 
                                    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.15 - 09.30 น.        มอบประกาศนียบัตรแก่มหาวิทยาลัยที่เป็น co-hosts และถ่ายรูปรวม
09.30 – 10.30 น.        บรรยายพิเศษ : 
                                    1. เรื่อง การแพทย์แม่นยำและอีพิจีโนมิกส์: ก้าวสู่อนาคตด้วยการปลดล็อก ความลับของจีโนมและนาฬิกาชีวภาพ
                                    โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี มหวิทยาลัยมหิดล
10.30 – 10.45 น.        พักเบรค
10.45 – 12.00 น.        บรรยายพิเศษ :  (ต่อ)
                                    2. “Integrating Traditional Chinese Medicine with the Big Health Industry and Wellness”
                                    โดย  Professor Wang YaogangVice President, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.       นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  (Oral Presentation)
                                    กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                    กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
                                    กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
                                    กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
                                    กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน
    16.30 – 17.00 น.     พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย
    

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


HCU Article
เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวตน เลือกคณะและสาขาวิชาที่ตรงใจในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะยังสับสนว่าความฝัน หรือจุดหมายในอนาคตของเราจะไปในทิศทางไหน หรืออยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในรูปแบบไหน ซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น คือ การก้าวเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้เราจะมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันว่า คณะไหนที่ใช่และตอบโจทย์การเป็นตัวเองมากที่สุด ลองมาดูกัน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos