คำสั่ง มฉก. ว่าด้วย ห้ามมิให้นักศึกษาเข้าไปในแหล่งอบายมุขและร้านจำหน่ายสุราในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

2017-08-30