สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงอาหารของ มฉก.

2017-03-16

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงอาหารของ มฉก. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (13 มี.ค.60)