ประกาศผลรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559

2017-05-04

ผลการประกาศรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. น.ส.อภิญญา พัฒนไพศาลวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. น.ส.ศศิรดา ช้างแรงการ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
3. ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4 นางปทิตตา เสวีวัลลภ กองคลัง 
5 น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง สำนักทะเบียนและประมวลผล

.....ขอเชิญชาว มฉก. ร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 
.....สำหรับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ตามเกณฑ์ และจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบของมหาวิทยาลัย