ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2017-10-10 11:26

แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เข้าศึกษาเยี่ยมชม 5 คณะวิชา สายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด