โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา

2018-01-22 11:27

มีผู้แทนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และอาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิทยากรหลักนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าวของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัด KM CAFE เพื่อให้อาจารย์แต่ละคณะวิชาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ มคอ. 3และ มคอ.4 เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปปฎิบัติที่คณะของตนเอง