คำแนะนำการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครโปรดนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันนัดสัมภาษณ์ ดังนี้

1. แบบกรอกใบสมัคร Online
2. แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้าศึกษา Download (เอกสารตัวจริงใช้ยืนวันสัมภาษณ์)
3. รูปถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    1) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง พื้นหลังขาว หน้าตรง เห็นใบหูชัดเจน ไม่สวมชุดข้าราชการ หรือเสื้อสีขาวไม่สวมเครื่องประดับ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 4 รูป
    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน     1 ชุด
    3) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (ถ้ามี)    2 ชุด
    4) สำเนาบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (APEC) โดยถ่ายสำเนาบัตรทั้ง 2 ด้าน (ถ้ามี)    2 ชุด
    5) สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป-ชั้นสูงสุด (ทุกปริญญาที่สำเร็จการศึกษา)    1 ชุด
    6) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน 
        หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นกรรมการบริษัท) 
        หรือ บัญชีผู้ถือหุ้น (อบจ.5) (กรณีไม่เป็นกรรมการบริษัท)    1 ชุด
        *เอกสารข้อ 6 ต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบประวัติ

 

 

HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos