คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0”

2018-07-05 13:46

   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0” (Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ

   การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาบรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก ทิศทางการทดสอบเพื่อตรวจติดตาม Metabolic Syndrome การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในงานประจำ และเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุค 4.0 ก้าวทันวิทยาการก้าวหน้าที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก