โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

2018-11-21 10:08

   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นำทีมโดย อาจารย์อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และอาจารย์สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จำนวน 58  คน และอาจารย์ จำนวน  4  คน ไปศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา