โครงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วย มฉก.ประจำปีการศึกษา 2561

2018-11-26 09:59

   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วย มฉก.ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ใต้ฟ้าเราคือครอบครัวเดียวกัน” ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 5 ห้อง 511 ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คนจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดการประกวดสุนทรพจน์มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนและแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ภาษาจีนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย