บรรยายพิเศษ “เสริมแกร่งมือใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม”

2018-11-30 10:41

   แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมรพระเกียรติ (มฉก.) ได้เชิญทีมวิทยากรจาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทย มาให้ความรู้บุคลากร เรื่อง “เสริมแกร่งมือใหม่หัดลงทุนกองทุนรวม” พร้อมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร