โครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 “สุขภาพดีด้วย Ball Exercise”

2018-11-30 10:45

   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 เรื่อง “สุขภาพดีด้วยBall Exercise” โดย กภ.กนกวรรณ  แสนใจ นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มฉก. ได้บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการออกกำลังกายด้วยลูกบอลแบบง่ายๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดต่าง ๆ พร้อมทั้งทราบแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน 2 มฉก.