ร.ร.ราษฎร์วิทยา จ.ตาก ศึกษาดูงานภาษาจีนและแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ

2019-02-14 10:17

   รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดี  และอาจารย์ไพศาล  ทองสัมฤทธิ์  รองคณบดี  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และคณะการแพทย์แผนจีน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  ณ ห้องบรรยายพิเศษ  2  (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการครอบแก้วและฝังเข็มศาสตร์การรักษาของการแพทย์แผนจีน ณ ห้องปฏิบัติการฝังเข็มและรมยา  คณะการแพทย์แผนจีน  ชั้น  3  อาคารเรียน  ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก