ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

2019-02-18 11:07

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งที่  26  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  2,063  คน ปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและเกียรติประวัติ จำนวน  3  ท่าน  ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) 2.คุณธนากร  เสรีบุรี  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)  และ 3.คุณมิตร  รัตนโอภาส  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม  มฉก.