สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนจัดประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์

2019-06-26 11:13

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ อาคารบรรณสาร ห้อง 511 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน (ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย (ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์) คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์) อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (สุชาติ วัฒกานนท์) กล่าวคำปราศรัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน