โครงการ

2019-07-03 15:41

   เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน และ 1 กรกฏาคม 2562  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยอ.ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานโครงการ และ ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม รองคณบดี นำคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลแม่และเด็ก ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “พัฒนาสุขภาพจากโรงเรียนสู่บ้าน” ณ  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก และโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับโรงเรียนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครู และผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และการจัดให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน โดยใน phase แรก เป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในเรื่องการดูแลและใช้ตู้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ การช่วยชีวิตเบื้องต้น การดูแลบาดแผลเบื้องต้น   และการปฏิบัติงานในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี