การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

2019-08-01 12:12

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว จัดโดย กรมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้แก่เครือข่ายสถาบันการศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอีสตีน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร