คณะนิติศาสตร์ มฉก.จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

2019-09-06 16:28

   คณะนิติศาสตร์ มฉก.จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันรพี 62 โดยมีนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจำนวน 77 โรงเรียน และในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวัชระ เฟื่องภูมิ และนส.นภัสนันท์ ศรีประศาสน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นส.นิชาภา ผลถาวร และนส.พิชญากร ศรีทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจ.นนทบุรี และผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นส.พรปวีณ์ หวังกุศล และนายอนุรักษ์ ดอกอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุม มฉก.