สัมมนาเรื่อง the greatest food,beverage&hospitality market is presenting now in asia

2019-10-03 09:12

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วม สัมมนาเรื่อง the greatest food,beverage&hospitality market is presenting now in asia เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าของสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ ของสมาคมโรงแรมไทย(THA) และ FHA Food& Beverage ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล 21 ห้องอโศก 1