ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรฝึกอบรม และสหกิจศึกษา ของบริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS)

2019-10-03 15:26

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนาม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรฝึกอบรม และสหกิจศึกษา ของบริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS)โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากร นักศึกษาฝึกงาน ให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการบุคลากรด้านการบริการเกี่ยวกับการบินโดยมีการประชุมหารือและศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS) สนามบินสุวรรณภูมิ