พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 27

2020-02-17 10:45

นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 2,212 คน โดยแยกเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 49 คน และบัณฑิตจำนวน 2,161 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563