โครงการประกวดสื่อรณรงค์การป้องกันการเข้าสอบสาย

2020-03-03 13:59

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันการเข้าสอบสายเข้ารับรางวัลกับท่านอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) รางวัลที่ 1 นางสาว​อภิ​ชญา​ภรณ์​ แก้ว​สนิท (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) รางวัลที่ 2 นางสาวศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ (คณะพยาบาลศาสตร์) รางวัลที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ จินดา (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) รางวัล popular voet นางสาวศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)