ด้วยรักและผูกพัน "งานมุทิตาจิต"

2020-07-24 14:40

ด้วยรักและผูกพัน "งานมุทิตาจิต" แสดงความขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุงาน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกายและกำลังใจเพื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพรักยิ่ง